• Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 1

  Ebook Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học: Phần 1

  Tập viết là phân môn có tính chất thực hành. Tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học chữ viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường tiểu học. Ngoài ra, luyện tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính chất cẩn thận, tính kỹ thuật và...

   103 p cdsphue 27/10/2021 14 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 2 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 2 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 2 với mục tiêu giúp các bạn hiểu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; Hiểu mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài; Hiểu phương pháp phân tích môi trường bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p cdsphue 27/10/2021 9 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 3 với mục tiêu giúp các bạn hiểu môi trường nội bộ của doanh nghiệp; Hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ; Hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p cdsphue 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty; Biết các chiến lược cấp công ty thông dụng; Biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p cdsphue 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 với mục tiêu giúp các bạn nắm được quy trình để xây dựng chiến lược; Hiểu được và biết cách sử dụng các công cụ ma trận; Biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p cdsphue 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 với mục tiêu giúp các bạn biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành các mục tiêu ngắn hạn; Biết cách xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu; Biết cách áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp; Biết cách xây dựng ngân sách tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cdsphue 27/10/2021 10 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về Quản trị chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược; Các nhân tố gắn với các chiến lược thành công; Các lý thuyết ảnh hưởng quản trị chiến lược; Quy trình quản trị chiến lược;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p cdsphue 27/10/2021 7 0

 • Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 7 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 7 - Trần Quang Cảnh

  Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 7 Kiểm tra chiến lược cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định nội dung kiểm tra; Đề ra tiêu chuẩn kiểm tra; Đo lường kết quả thực hiện; So sánh kết quả thực hiện với tiêu chuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cdsphue 27/10/2021 10 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp và ứng dụng việc phân tích này trong việc nhận diện các ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của...

   39 p cdsphue 27/10/2021 12 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên ngoài và ứng dụng việc phân tích này xây dựng ma trận EFE cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p cdsphue 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc phân tích mô trường bên trong và ứng dụng việc phân tích xây dựng ma trận IFE cho một số loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p cdsphue 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp và ứng dụng các phương án chiến lược này trong việc đánh giá, điều chỉnh và ứng dụng cho một số loại hình doanh nghiệp.

   53 p cdsphue 27/10/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số