• Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh của công ty

  Sự tồn tại, phát triển hay vượt trội của công ty trong môi trường ngành quyết định bởi lợi thế cạnh tranh mà công ty có được so với các đối thủ. Bài viết này lược khảo các lý thuyết nhằm làm rõ định nghĩa lợi thế cạnh tranh và nguồn tạo ra các lợi thế cạnh tranh đó. Trong đó, ba tiếp cận giải thích lợi thế cạnh tranh công ty gồm: (1)...

   18 p cdsphue 26/09/2018 6 0

 • Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam

  Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 9 ngành phân theo chuẩn ICB (Industry Classification Benchmark)2 từ cơ sở dữ liệu Datastream sử dụng cùng lúc 3 thước đo phổ biến: tỷ số Sharpe (1994), hệ số alpha theo CAPM (Sharpe, 1964;Lintner, 1965) và Fama và French (1993).

   6 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết này là nghiên cứu mối quan hệ giữa khoảng cách văn hóa và xuất khẩu của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Dựa vào “Lý thuyết chi phí giao dịch” của Hennart (1991), nghiên cứu này giả thuyết rằng, khi khoảng cách văn hóa giữa Việt Nam và các nước nhập khẩu càng lớn thì xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sẽ...

   12 p cdsphue 26/09/2018 9 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 2: Analyzing work and designing jobs" presentation of content: Summarize the elements of workflow analysis, describe how  work flow  is   related to an organization’s structure organization's structure, define the elements of a job analysis, and discuss their significance in human resource discuss their significance in human resource.

   38 p cdsphue 26/09/2018 8 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Establishing a pay structure" presentation of content: Identify the kinds of decisions involved in establishing a pay structure, summarize legal requirements for pay policies, discuss how economic forces influence decisions about pay,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 1 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 1: Managing human resources" presentation of content: Define human resource management and explain how HRM contributes to anorganization’s performance, identify the responsibilities of human resource departments... Invite reference.

   19 p cdsphue 26/09/2018 5 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 3: planning for and recruiting human resources" presentation of content: Discuss how to plan for human resources needed to carry out the organization’s strategy, determine the labor demand for workers in various job categories.

   36 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 4: Selecting employees and placing selecting employees and placing them in jobs" presentation of content: Identify the elements of the selection process, define ways to measure the success of the selection method,... Invite reference.

   31 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 5: Training employees" presentation of content: Discuss how to link training programs to organizational needs, explain how to assess the need for training, explain how to assess employees’ readiness f ii for training,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 6: Managingemployees’ performance" presentation of content: Identify the activities involved in performance management, discuss the purposes of performance management systems,... Invite reference.

   39 p cdsphue 26/09/2018 4 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Recognizing employee contributions recognizing employee contributions with pay" presentation of content: Discuss the connection between incentive pay and employee performance, describe how organizations recognize individual performance,... Invite reference.

   37 p cdsphue 26/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phân tích tài chính, nhận dạng vàphân tích các hoạt động của DN, phân tích các chỉ số tài chính, các rủi ro tiềm ẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cdsphue 26/09/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số