Giáo trình Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại - Tập 1

Giáo trình Nghiệp vụ thư ký văn phòng thương mại tập 1 này gồm 2 phần, bố cục thành 8 chương. Phần thứ nhất gồm 5 chương là tập hợp các kiến thức về ngành thư ký. Ở phần này học sinh sẽ trang bị những kiến thức về công tác văn phòng và những kiến thức cần thiết cho nghề thư ký như công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, lập và quản lý các kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức các cuộc họp, các chuyến đi công tác. Phần thứ hai gồm 3 chương tiếp theo, cung cấp các kiến thức cơ bản nhất, phổ biến nhất về giao tiếp ứng xử nơi công sở và hoạt động thương mại như quan hệ với lãnh đạo và đồng nghiệp, với khách hàng, vấn đề trang phục, các nghi thức của Nhà nước.