Nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho trẻ tại trường Thực hành Mầm non

Nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho trẻ tại trường Thực hành Mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm kỹ năng xã hội hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1