Kỹ năng Giao tiếp và Ứng xử

Các kênh giao tiếp chính thức Nguyên tắc ứng xử Một số cách ứng xử Những điều nên tránh Chia sẻ Nguồn tham khảo

.Các kênh giao tiếp chính thức g p
Từ cấp trên xuống (d ấ ê ố (downward) d)


Hướng dẫn, quy trình, phản hồi… Báo cáo, đề nghị…

Từ cấp dưới lê ( ấ d ới lên (upward) d)


Giữa á đồ Giữ các đồng nghiệp (h i hiệ (horizontal) t l)
• Hợp tác, giải quyết công việc, chia sẻ thông tin…...