Vận dụng một số trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy môn Viết IELTS

Bài viết khái quát cơ sở lí luận về trò chơi ngôn ngữ (TCNN) trong giảng dạy môn Viết IELTS. Trên cơ sở đó, tác giả thực hiện nghiên cứu khảo sát 60 sinh viên (SV) đang học môn viết IELTS 2 và 04 giảng viên (GV) giảng dạy môn học này của chương trình chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển về việc vận dụng TCNN trong giảng dạy môn viết học thuật (viết IELTS).