Tìm hiểu và đề xuất mô hình trung tâm tri thức - thư viện cho các thư viện đại học Việt Nam

Bài viết tìm hiểu về mô hình Trung tâm tri thức của một số đại học quốc tế, qua đó phân tích các yếu tố cấu thành Trung tâm tri thức từ không gian vật lý, không gian số, nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài nguyên thông tin đến các dịch vụ thông tin - thư viện và đưa ra đề xuất mô hình Trung tâm tri thức – Thư viện cho các thư viện đại học Việt Nam.