Thực nghiệm hướng dẫn học viên cao học khối không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức tự học từ vựng tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu qua Facebook

Nội dung bài viết là thiết kế và đề xuất một quy trình cập nhật hệ thống từ vựng và bài tập từ vựng tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu trên Facebook nhằm nâng cao khả năng tự học cho học viên cao học khối không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức. Dưới dạng nghiên cứu thực nghiệm, 96 học viên cao học khối không chuyên ngữ được chia thành 2 nhóm: Nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.