Thư viện quản trị tri thức trong kỷ nguyên số

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến toàn bộ mọi lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Bài viết phân tích một số đặc điểm, chức năng của Trung tâm Tri thức số.