Mô hình trung tâm tri thức số tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra về nhân lực

Bài viết này tập trung vào các nội dung sau: Phân tích đặc điểm của Trung tâm Tri thức số (TTTTS), yêu cầu về nhân lực trong TTTTS; luận giải đánh giá thực trạng nhân lực trong các thư viện (TV) và trung tâm thông tin (TTTT) ở Việt Nam; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực thông tin thư viện nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả các TTTTS.