METS - Trong bài toán quản lý Thư viện số hiện nay

Hiện nay, với sự xuất hiện của công nghệ thông tin đã có rất nhiều thư viện số được hình thành tại Việt Nam. Tiêu chuẩn METS trong việc mã hóa các siêu dữ liệu trong quản lý thư viện số, yêu cầu đối với các phần mềm quản lý thư viện số hiện nay, phần mềm KIPOS và việc áp dụng tiêu chuẩn METS.