Hiệu quả của trò chơi ngữ pháp (grammar games) trong dạy học ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ, trường Đại học Hồng Đức

Bài viết trình bày hiệu quả của việc sử dụng trò chơi trong dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ ở Trường Đại học Hồng Đức, dựa trên kết quả thực nghiệm với 2 nhóm sinh viên ngành Xã hội học và Văn học Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để khẳng định hiệu quả của việc sử dụng trò chơi trong việc dạy ngữ pháp tiếng Anh.