Giáo trình Giáo dục thể chất (Môn: Bơi trườn sấp)

Bơi lội là một môn thể thao cơ bản nhằm giáo dục một mặt kỹ năng quan trọng của con người. Kỹ năng vận động dưới nƣớc, giúp con người tự vệ trước các hiểm họa trên sông nước, đồng thời phục vụ đắc lực cho sản xuất, quốc phòng và tăng cường thể chất cho người luyện tập. Nội dung Giáo trình Bơi trườn sấp gồm 2 chương cung cấp các kiến thức về Lịch sử Bơi lội; Kỹ thuật Bơi trườn sấp; Luật Bơi lội.