Ebook Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin thư viện: Phần 2

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 tiếp tục trình bày 2 chương còn lại: Chương 4 biên soạn và chú giải bài tóm tắt, chương 5 tổng luận. Lần lượt chương 4 trình bày: Biên soạn bài chú giải, biên soạn bài tóm tắt tài liệu khoa học, chương 5 trình bày những vấn đề chung về tổng luận, các loại hình tổng luận, yêu cầu chung đối với tổng luận, quy trình biên soạn tổng luận. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 ebook.