Đổi mới hoạt động chỉ dẫn của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giờ học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức

Bài viết đánh giá vai trò quan trọng của hoạt động chỉ dẫn trong giờ học tiếng Anh, đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới phương pháp đưa chỉ dẫn bằng tiếng Anh của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giờ học cho sinh viên không chuyên ngữ, Trường Đại học Hồng Đức.