Đặc trưng biểu thị tốc độ “dần dần” trong ngữ cố định tiếng Anh

Bài viết này làm sáng tỏ các đặc trưng văn hoá – xã hội biểu thị trong ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” trong tiếng Anh. Bài báo sử dụng phương pháp chính là phương pháp miêu tả để làm rõ các đặc trưng văn hoá - xã hội của các ngữ cố định chỉ tốc độ “dần dần” trong tiếng Anh với hai tiêu chí, phạm trù biểu trưng và sắc thái nghĩa của chúng.