Bài giảng Môn Đồ họa và hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality)

Bài 1 - Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo (Computer graphics and virtual reality). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử phát triển của kỹ thuật đồ họa trong giai đoạn 1970 - 1980, kỹ thuật đồ họa vi tính, phân loại và các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa, mô hình hệ đồ họa, các chuẩn giao diện đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo.