Tạo Report theo định dạng Ms Word trong ASP.NET trên công nghệ OpenXML của Microsoft

Đề tài nghiên cứu về cấu trúc của file tài liệu MS Word 2010 theo công nghệ OpenXML; Tìm hiểu thư viện DocumentFormat.OpenXml.DLL của Microsoft; Phát triển và cài đặt một lớp ứng dụng bao gồm các phương thức cho phép tạo Report theo định dạng MS Word một cách tiện lợi; Xây dựng quy trình tạo Report theo định dạng MS Word
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.