Ebook Tổng quan khoa học thông tin và thư viện - Nguyễn Huy Hiệp

Ebook "Tổng quan khoa học thông tin và thư viện" là một khái quát về những kỹ năng kỹ thuật thông tin thư viện bao gồm 12 chương. Chương nhập môn trình bày sự phát triển ngành thông tin thư viện từ quản lý tư liệu đến quản lý tri thức, chương thứ 2 khái quát về thông tin và thư viện, chương thứ 3 phát triển sưu tập, chương thứ 4 kiểm soát thư tịch bắt đầu đi vào chuyện môn cụ thể để xử lý tài liệu và thông tin. Từ chường 5 đến chương 12 trình bày những nội dung về biên mục, phân loại, hệ thống mục lục, tham khảo, lưu hành, tổ chức kho; bảo quản, tự động hóa và hiệp hội thư viện.