Ebook Phương pháp biện luận - Thuật hùng biện

Phương pháp biện luận là cuốn sách tổng kết và trình bày có hệ thống những cách thức, chiến thuật và mưu mẹo giành chiến thắng trong tranh luận với gần 280 bài. Sách dẫn những ví dụ trong sử sách và đời thường của các nước trên thế giới, chia thành 4 phần. Phần 1 nói về thắng bằng logic: Thu thập những đòn công kích bằng logic trong các loại tranh luận và giao tiếp đời thường. Phần 2 là thắng bằng nghệ thuật ngôn từ: Tập hợp những cách thức sử dụng ngôn từ trong biện luận từ xưa tới nay, trong nước và ngoài nước. Phần 3 đề cập đến thắng bằng mưu chước: Từ giác ngộ đến mưu trí, quy nạp những mưu lược chiến thắng trong tranh luận. Phần 4 là thắng bằng vạch trần ngụy biện: Lột trần những thủ đoạn ngụy biện dưới các hình thức.