Chuyên đề 7: Các phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở

Chuyên đề "Các phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở" cung cấp cho học viên cơ sở của các phương pháp dạy học, một số phương pháp dạy học cơ bản và ứng dụng phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở.