Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

Chuyên đề giúp học viên nhận thức đúng về môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non như quan điểm, đặc trưng cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng; Hiểu đúng các yêu cầu và biện pháp xây dựng môi trường tâm lí xã hội; Có kĩ năng xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.