Chuyên đề 2: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông

Chuyên đề "Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông" đề cập đến những vấn đề cơ bản về giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay, chương trình tổng thể giáo dục phổ thông của Việt Nam và các định hướng quản lí thực hiện chương trình.