• Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về tâm lý và tâm lý học y học, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, một số nội dung cơ bản về truyền thông chuyển đổi hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p cdsphue 22/04/2018 5 0

 • Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Giáo trình Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình (tài liệu đào tạo sơ cấp dân số y tế): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tuyên truyền vận động và chuyển đổi hành vi về dân số sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Một số nội dung cơ bản về vận động; lập kế hoạch một buổi truyền thông – giáo dục sức khỏe; theo dõi, giám sát hoạt động, vận động, truyền thông...

   31 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 1 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 1: Giới thiệu về môn học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại thống kê, các phương pháp nghiên cứu thống kê, khái quát quá trình nghiên cứu trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 2 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập dữ liệu, chọn mẫu và lý do phải chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên, lựa chọn bằng số ngẫu nhiên, mẫu trong nghiên cứu thử nghiệm.

   48 p cdsphue 22/04/2018 3 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 3 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 3: Các hình thức tổ chức và trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập bảng tần số và tần suất, tóm tắt bằng các bảng nhiều chiều, tóm tắt dữ liệu định tính bằng các chỉ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 9 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 9: Phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phân tích phương sai, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích ANOVA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p cdsphue 22/04/2018 2 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 4 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 4: Các đại lượng thống kê mô tả" cung cấp cho người học các kiến thức: Các số đo hướng tâm phổ biến, nhóm số đo phân bố, nhóm số đo độ phân tán, phân biệt tham số tổng thể và tham số mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 6 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 6: Phân phối của tham số mẫu và khoảng tin cậy cho các tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối của trung bình mẫu, phân phối ủa tỷ lệ mẫu, ước lượng điểm, ước lượng khoảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 8 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 8: Kiểm định giả thiết về tham số thống kê hai tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định giả thiết về phương sai tổng thể, KĐGT về sự khác biệt giữa hai trung bình, KĐGT về tỷ lệ hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 7 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 7: Kiểm định giả thiết về tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giả thiết thống kê, các loại sai lầm và mức ý nghĩa, kiểm định giả thiết về trung bình một tổng thể... Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p cdsphue 22/04/2018 4 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 5 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 5 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 5: Xác suất căn bản - Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản về xác suất, biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung hi tiết.

   117 p cdsphue 22/04/2018 5 0

 • Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 11 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Thống kê xã hội: Chương 11 - Đỗ Thị Thúy Hằng

  Bài giảng "Thống kê xã hội - Chương 11: Kiểm định tính độc lập" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích cho bảng rxc, phân tích cho bảng 2x2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cdsphue 22/04/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số