• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cdsphue 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, các lĩnh vực của kế toán, các nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cdsphue 27/06/2020 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các đặc trưng định tính của thông tin tài chính hữu ích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p cdsphue 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán, biết phân loại chứng từ kế toán, mô tả trình tự xử lý chứng từ kế toán gồm: Lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

   18 p cdsphue 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng phương pháp tài khoản kế toán và ghi sổ kép, mối quan hệ giữa tài khoản kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tài Yên

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả và phân biệt các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất; vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để thực hiện kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất.

   86 p cdsphue 27/06/2020 5 0

 • Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

  Kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến phức tạp

  Nền kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng đang hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế và thị trường tài chính quốc tế. Các hoạt động thương mại, đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, xuất khẩu lao động, du lịch quốc tế, kiều hối, du học.... của Việt Nam với thế giới ngày càng phát triển...

   9 p cdsphue 27/06/2020 5 0

 • Kế toán tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới

  Kế toán tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới

  Bài viết trình bày sau đây, cá nhân tôi muốn bàn luận thêm về một khía cạnh nhỏ trong vấn đề phù hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán một số nước trên thế giới so với chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và từ đó đưa ra một số tồn tại hạn chế đối với chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định.

   9 p cdsphue 27/06/2020 7 0

 • Tiến tới hòa hợp, thống nhất giữa kế toán trong lĩnh vực nhà nước Việt Nam với chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Tiến tới hòa hợp, thống nhất giữa kế toán trong lĩnh vực nhà nước Việt Nam với chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Trong xu thế hội nhập, các quốc gia phải lập báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất cho toàn bộ lĩnh vực công theo khuôn mẫu thống nhất của chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động và xác định thặng dư, thâm hụt thuần cho từng năm để có thể so sánh trên phạm vi toàn cầu theo một tiêu chí chung nhất.

   5 p cdsphue 27/06/2020 4 0

 • Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/Q - BTC và các quy định bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC đã quy định, hướng dẫn nguyên tắc, nội dung và phương pháp kế toán sửa chữa tài sản cố định (TSC ) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   3 p cdsphue 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 5a: Đại số tuyến tính và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch tuyến tính 2 biến, ma trận, giải hệ phương trình - phương pháp khử, định thức, ma trận nghịch đảo và phân tích input/output, tự tương quan và hồi qui tuyến tính đơn biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p cdsphue 27/04/2020 28 0

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng

  Bài giảng "Toán tài chính - Chương 2: Đạo hàm và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ số góc của đường cong và đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm, hàm cận biên, hàm bình quân, tối ưu hàm một biến, các điểm cực trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p cdsphue 27/04/2020 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số