• Chuyên đề 2: Luật Trẻ em và hệ thống quản lí giáo dục

  Chuyên đề 2: Luật Trẻ em và hệ thống quản lí giáo dục

  Nội dung của chuyên đề gồm 3 vấn đề lớn: Vấn đề thứ nhất, tập trung nghiên cứu, khái quát về những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em; Vấn đề thứ hai tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản của quyền trẻ em trong các điều ước quốc tế về quyền trẻ em; Vấn đề thứ 3 là đưa ra các cách thức thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong từng...

   16 p cdsphue 18/01/2021 198 14

 • Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí thời gian

  Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí thời gian

  Chuyên đề trang bị cho người học những vấn đề cơ bản về quản lí thời gian của giáo viên mầm non, các bước quản lí thời gian của giáo viên mầm non và quy trình, biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian của giáo viên.

   16 p cdsphue 18/01/2021 180 6

 • Chuyên đề 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

  Chuyên đề 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

  Chuyên đề trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, xu hướng đánh giá năng lực thực hành, các phương thức đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.

   36 p cdsphue 18/01/2021 109 5

 • Chuyên đề 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về sáng kiến kinh nghiệm và những yêu cầu cơ bản đối với sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non, giới thiệu các kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm và kĩ năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.

   20 p cdsphue 18/01/2021 171 3

 • Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lí tình huống sư phạm ở trường mầm non

  Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lí tình huống sư phạm ở trường mầm non

  Nội dung chuyên đề tiếp cận ba vấn đề lớn, gồm: Những tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non; Đạo đức người giáo viên mầm non và cách biểu hiện hành vi đạo đức trong xử lí tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non.

   14 p cdsphue 18/01/2021 172 3

 • Chuyên đề 3: Kĩ năng làm việc nhóm

  Chuyên đề 3: Kĩ năng làm việc nhóm

  Chuyên đề giúp học viên biết đặc điểm và vai trò của làm việc nhóm ở trường mầm non, giới thiệu với học viên những phương pháp và cách thức, biện pháp, kĩ thuật làm việc nhóm hiệu quả, quy trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.

   17 p cdsphue 18/01/2021 149 2

 • Chuyên đề 5: Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

  Chuyên đề 5: Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

  Chuyên đề trình bày các nội dung chính sau: Yêu cầu đối với phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp, nội dung và các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp, thực hành các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp cụ thể.

   21 p cdsphue 18/01/2021 174 2

 • Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

  Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

  Chuyên đề giúp học viên nhận thức đúng về môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non như quan điểm, đặc trưng cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng; Hiểu đúng các yêu cầu và biện pháp xây dựng môi trường tâm lí xã hội; Có kĩ năng xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.

   23 p cdsphue 18/01/2021 112 2

 • Chuyên đề 9: Kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

  Chuyên đề 9: Kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

  Chuyên đề đề cập đến các nội dung: Những vấn đề chung về kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; Nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non;...

   23 p cdsphue 18/01/2021 171 1

 • Chuyên đề 6: Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập

  Chuyên đề 6: Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập

  Chuyên đề đề cập đến các nội dung: Khái niệm cộng đồng học tập, xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập; Ý nghĩa của xây dựng nhà trường mầm non thành cộng đồng học tập; Cách thức xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập; Biện pháp xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập.

   26 p cdsphue 18/01/2021 91 1

 • Chuyên đề 2: Viên chức và những văn bản quy định pháp luật về giáo viên mầm non

  Chuyên đề 2: Viên chức và những văn bản quy định pháp luật về giáo viên mầm non

  Chuyên đề trình bày các nội dung chính sau: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chế độ và chính sách giáo viên mầm non.

   21 p cdsphue 18/01/2021 68 1

 • Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí cảm xúc bản thân

  Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí cảm xúc bản thân

  Chuyên đề trang bị cho học viên những hiểu biết căn bản về cảm xúc, những yếu tố liên quan đến cảm xúc, cũng như những chiến lược cơ bản trong quản lí cảm xúc của bản thân. Qua đó giúp học viên rèn luyện kĩ năng quản lí cảm xúc của bản thân để nâng cao hiệu quả tương tác xã hội với mọi người trong dạy học và giáo dục.

   20 p cdsphue 18/01/2021 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số