• Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lí tình huống sư phạm ở trường mầm non

  Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong xử lí tình huống sư phạm ở trường mầm non

  Nội dung chuyên đề tiếp cận ba vấn đề lớn, gồm: Những tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non; Đạo đức người giáo viên mầm non và cách biểu hiện hành vi đạo đức trong xử lí tình huống sư phạm trong nhóm, lớp học mầm non.

   14 p cdsphue 18/01/2021 210 3

 • Chuyên đề 10: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non

  Chuyên đề 10: Tổ chức, huy động cộng đồng tham gia giáo dục trẻ mầm non

  Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về vai trò của cộng đồng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non; Mô tả nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức huy động cộng đồng tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

   14 p cdsphue 18/01/2021 215 0

 • Chuyên đề 9: Kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

  Chuyên đề 9: Kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

  Chuyên đề đề cập đến các nội dung: Những vấn đề chung về kĩ năng hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non; Nội dung, hình thức hướng dẫn, tư vấn phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non;...

   23 p cdsphue 18/01/2021 220 1

 • Chuyên đề 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề 8: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

  Chuyên đề trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về sáng kiến kinh nghiệm và những yêu cầu cơ bản đối với sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non, giới thiệu các kĩ năng viết sáng kiến kinh nghiệm và kĩ năng phổ biến sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.

   20 p cdsphue 18/01/2021 222 3

 • Chuyên đề 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

  Chuyên đề 7: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

  Chuyên đề trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về việc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, xu hướng đánh giá năng lực thực hành, các phương thức đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non.

   36 p cdsphue 18/01/2021 165 5

 • Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

  Chuyên đề 6: Xây dựng môi trường tâm lí - xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non

  Chuyên đề giúp học viên nhận thức đúng về môi trường tâm lí xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non như quan điểm, đặc trưng cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng; Hiểu đúng các yêu cầu và biện pháp xây dựng môi trường tâm lí xã hội; Có kĩ năng xây dựng môi trường tâm lí xã hội trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non.

   23 p cdsphue 18/01/2021 156 2

 • Chuyên đề 5: Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

  Chuyên đề 5: Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

  Chuyên đề trình bày các nội dung chính sau: Yêu cầu đối với phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp, nội dung và các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp, thực hành các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp cụ thể.

   21 p cdsphue 18/01/2021 222 2

 • Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí thời gian

  Chuyên đề 4: Kĩ năng quản lí thời gian

  Chuyên đề trang bị cho người học những vấn đề cơ bản về quản lí thời gian của giáo viên mầm non, các bước quản lí thời gian của giáo viên mầm non và quy trình, biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian của giáo viên.

   16 p cdsphue 18/01/2021 217 6

 • Chuyên đề 3: Kĩ năng làm việc nhóm

  Chuyên đề 3: Kĩ năng làm việc nhóm

  Chuyên đề giúp học viên biết đặc điểm và vai trò của làm việc nhóm ở trường mầm non, giới thiệu với học viên những phương pháp và cách thức, biện pháp, kĩ thuật làm việc nhóm hiệu quả, quy trình và biện pháp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm.

   17 p cdsphue 18/01/2021 183 2

 • Chuyên đề 2: Luật Trẻ em và hệ thống quản lí giáo dục

  Chuyên đề 2: Luật Trẻ em và hệ thống quản lí giáo dục

  Nội dung của chuyên đề gồm 3 vấn đề lớn: Vấn đề thứ nhất, tập trung nghiên cứu, khái quát về những vấn đề cơ bản về quyền trẻ em; Vấn đề thứ hai tập trung nghiên cứu nội dung cơ bản của quyền trẻ em trong các điều ước quốc tế về quyền trẻ em; Vấn đề thứ 3 là đưa ra các cách thức thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam trong từng...

   16 p cdsphue 18/01/2021 258 14

 • Chuyên đề 1: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Chuyên đề 1: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản về bộ máy nhà nước như: Khái niệm, nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước, đặc điểm của cơ quan nhà nước. Đồng thời nghiên cứu kiến thức chung về bộ máy hành chính nhà nước, từ đó vận dụng vào việc tìm hiểu bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

   16 p cdsphue 18/01/2021 197 0

 • Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ mầm non

  Chuyên đề 11: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ mầm non

  Chuyên đề trình bày những nội dung cơ bản về yêu cầu chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non được quy định trong các văn bản của Nhà nước. Đồng thời, chuyên đề cũng trình bày những yêu cầu về hành vi đạo đức trong ứng xử với trẻ mầm non và thực hành hành vi đạo đức của cán bộ quản lí và giáo viên...

   18 p cdsphue 18/01/2021 146 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphue
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdsphue291049105vi