Thông báo về đăng ký học tập học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 khối K33, 34 cao đẳng chính quy

Thực hiện Thủ tục quy trình đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ trong QMS ISO 9001:2008, nhà trường triển khai đăng ký học tập và các công việc liên quan học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 khối K33 và K34 cao đẳng chính quy như sau:

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 495/TB-CĐSP
 
Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2011

                                
 

THÔNG BÁO

 

 

Về việc đăng ký học tập học kỳ 2 năm học 2011 – 2012

 

 

khối K33 và K34 cao đẳng chính quy

 

 
Thực hiện Thủ tục quy trình đăng ký học tập theo hệ thống tín chỉ trong QMS ISO 9001:2008, nhà trường triển khai đăng ký học tập và các công việc liên quan học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 khối K33 và K34 cao đẳng chính quy như sau:

1. Mốc thời gian và công việc cụ thể

Mốc thời gian
Nội dung công việc
 
10 – 14/12/2011
SV đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://thongtin.cdsphue.edu.vnvà in ra 02 bản thời khóa biểu cá nhân.
 
14 – 20/12/2011
SV các ngành phải đóng học phí mang TKB đến Tổ Kế hoạch tài chính, nộp học phí, nhận Biên lai thu học phí, sau đó ghi chính xác số biên lai thu học phí vào 02 bản TKB, ký và rõ ghi họ tên vào cả 02 bản TKB.
 
21 – 26/12/2011
Lớp trưởng hoặc lớp phó học tập lớp truyền thống tập hợp TKBcủa cả lớp (mỗi SV 02 bản, đã có đầy đủ thông tin, chữ ký) nộp cho Phòng Đào tạo – QLKH  (cô Nguyễn Yến Lan) để kiểm tra, xác nhận; nhận lại 01 bản TKB của các SV trong lớp (đã có xác nhận của Phòng) để chuyển lại cho các SV thực hiện.
Từng SV phải theo dõi thông tin liên quan trên hệ thống Edusoft và các thông báo của Trường, phản hồi về PĐT - QLKH (nếu cần).
26/12/2011 – 01/01/2012 (tuần 1 HK 2)
PĐT - QLKH công bố danh sách tạm thời lớp HP trên hệ thống Edusoft. GV tự in hoặc thư ký khoa in danh sách tạm thời chuyển cho giảng viên để quản lý SV lớp HP.
26/12/2011 – 07/01/2012 (2 tuần đầu HK 2)
Các SV đã đăng ký học tập nhưng lớp HP bị hủy, tiến hành đăng ký lại. (hạn cuối:17h00 ngày 07/01/2012).
09 – 15/01/2012 (tuần 3 HK 2)
PĐT - QLKH phát hành danh sách chính thức lớp HP trên Edusoft - Web. GV và SV tự tải danh sách về để xem thông tin và quản lý.
 
06/02 – 19/02/2011
SV làm thủ tục rút bớt HP đã đăng ký tại PĐT - QLKH và báo cho GV phụ trách lớp HP để GV biết và quản lý dạy học, kiểm tra.
PĐT - QLKH điều chỉnh danh sách chính thức trên Edusoft – Web, chuyển thành file exel bảng điểm của lớp học phần. GV phụ trách lớp HP tải file về để tiến hành nhập điểm đánh giá quá trình cho SV. 

2. Một số lưu ý

2.1. Để tránh hiện tượng bị người khác đăng nhập vào hệ thống, điều chỉnh hoặc xóa bỏ kết quả đăng ký, sinh viên phải:
- Tự mình đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các thao tác đăng ký, tuyệt đối không nhờ bất kỳ ai đăng nhập và đăng ký thay.
- Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu cá nhân cho bất kỳ ai; không sử dụng chức năng lưu lại mật khẩu trên máy tính; sau khi đăng ký thành công, phải thoát hoàn toàn ra khỏi hệ thống.

2.2. Các trường hợp đăng ký thay hoặc ký thay trong thời khóa biểu, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả đăng ký và không được giải quyết các khiếu nại liên quan.  

2.3. SV các ngành có đóng học phí phải đóng học phí trước khi nộp bản in thời khóa biểu mới được xác nhận kết quả đăng ký. Phòng Đào tạo – QLKH không tiếp nhận xử lý đối với các bản in thời khóa biểu chưa có số biên lai thu học phí.

 2.4.Sinh viên không thực hiện đúng kế hoạch trên sẽ không có tên trong danh sách đăng ký học phần. Trường không công nhận kết quả học tập, kiểm tra, thi của bất kỳ trường hợp sinh viên nào tự ý vào học các lớp học phần mà không đăng ký theo đúng quy trình quy định (kể cả các trường hợp có xác nhận của GV phụ trách học phần).

Cố vấn học tập, ban cán sự lớp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt kỹ thông báo này tới toàn thể sinh viên trong lớp để thực hiện.
 
Nơi nhận:
- P. HT Lê Thị Hoa;
- Các khoa/phòng/TT;
- Ban QL lớp – CVHT;
- Các CV PT TKB (P.ĐT-QLKH);
- Tổ Kế hoạch tài chính;
- Các GV CVHT K33, 34 CĐ;
- Các lớp K33, K34 CĐ;
- Lưu: VT, ĐTQLKH.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
 
P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – QLKH
 
 
 
 
Phạm Thanh Hải  
(đã ký)

 

 


 

Hướng dẫn khai thác thư viện số