Trung tâm tri thức - thư viện trong công tác phục vụ người dùng tin: Nghiên cứu tại phòng dịch vụ thông tin tổng hợp, VNU - LIC

Bài viết đề cập đến đánh giá điểm mạnh và thách thức của tri thức số trong công tác phục vụ bạn đọc tại phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp (Phòng), Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trung tâm/LIC), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN/VNU), từ đó gợi mở một số giải pháp cải thiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dùng tin.