Trung tâm tri thức - thư viện: Chuyển đổi thư viện số thành trung tâm tri thức số để ứng phó bùng nổ dữ liệu lớn

Bài viết phân tích bối cảnh bùng nổ dữ liệu lớn; vai trò, nhiệm vụ và đặc điểm của 03 mô hình Trung tâm Dữ liệu – Trung tâm Thông tin – Trung tâm Tri thức để thích ứng với bối cảnh này. Các tác giả đã đi sâu phân tích các thách thức đối với thư viện số Việt Nam, đề xuất chuyển đổi các thư viện số Việt Nam theo mô hình Trung tâm Tri thức số.