Thư viện số và Lưu trữ truy cập mở

không thực sự là một “thư viện số hoá … Các thư viện số được hiểu là các cách thức mới trong xử lý tri thức: bảo tồn, thu thập, tổ chức, truyền bá và truy cập nó-không có nghĩa là dẹp bỏ các thư viện hiện có và tập hợp chúng lại trong môi trường điện tử.” Họ định nghĩa thư viện số như một kho thông tin có tổ chức, kho vật thể số tập trung gồm các văn bản, tài liệu nghe, nhìn cùng với các phương pháp truy cập, tra cứu, lựa chọn, tổ chức...