Tài liệu học tập Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành

Nhóm tác giả đã kế thừa và vận dụng những kết quả các tác giả nghiên cứu trước đây đồng thời cập nhật và phát triển nội dung để phù hợp với hệ thống quy định mới quản lý giáo dục và yêu cầu của chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Nhóm tác giả mong muốn tài liệu này có ý nghĩa thiết thực cho công tác dạy và học học phần Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành tại trường CĐSP Thừa Thiên Huế nói riêng và phân nào hỗ trợ các cá nhân, cơ quan tổ chức trong công tác quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.