Sách hướng dẫn tập huấn các kỹ năng giao tiếp

Chăm sóc và hỗ trợ toàn diện dành cho các bà mẹ co HIV dương tính và gia đình họ.
Lợi ích của các khoá tập huấn về kỹ năng giao tiếp.
Hướng dẫn thực hành tập huấn kỹ năng giao tiếp cho một nhóm hỗ trợ phụ nữ.
Đưa các kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật công chúng và giáo dục.