Quản lí hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ tại trường Thực hành Mầm non Họa Mi

Trường Thực hành Mầm non Họa Mi thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ từ 0-6 tuổi và hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập sư phạm. Chính vì vậy, việc quản lí quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ càng cần được quan tâm, nghiên cứu, cải tiến nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội đồng thời nâng cao chất lượng và uy tín chung của nhà trường.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.