Phát triển dữ liệu – công nghệ số - trung tâm tri thức số trong thư viện số của trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô trong công tác đào tạo

Bài viết giới thiệu về Dữ liệu – công nghệ trong thư viện số/ Trung tâm Tri thức số đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất hướng phát triển dữ liệu – thông tin – tri thức cho thư viện điện tử trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô/Tổng cục Kỹ thuật.