Nghiên cứu kỹ thuật và ứng dụng về phân cụm trong khai phá dữ liệu

Phân cụm dữ liệu là một trong những kỹ thuật để khai thác dữ liệu có hiệu quả. Phân cụm dữ liệu đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, bảo hiểm, quy hoạch đô thị, nghiên cứu về địa chấn v.v… Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại điện tử, cụ thể là kinh doanh trực tuyến trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Youtube cho phép các nhà kinh doanh, quảng cáo bán hàng có thể phân tích chuyên sâu về hành vi, sở thích của khách hàng trong việc tiếp thị các sản phẩm dưới các hình thức khác nhau như video, photograph, link, v.v.v để từ đó chọn lựa kênh quảng cáo, thu thập đối tượng khách hàng theo các mốc thời gian trên trang xã hội tạo thành dữ liệu khách hàng tiềm năng đầy đủ nhất giúp cho nhà quản lý định hướng marking phù hợp có hiệu quả nhất. Do đó nhu cầu nghiên cứu về khai phá dữ liệu bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu trên tập dữ liệu lớn big data để khám phá dữ liệu và phát hiện những tri thức có ý nghĩa giá trị trong thực tiễn.