Nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho trẻ tại trường Thực hành Mầm non

Đề tài khảo sát, đánh giá được thực trạng giáo dục môi trường cho trẻ ở trường Thực hành Mầm non và đề xuất các biện pháp khoa học, khả thi thì có thể nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho trẻ đáp ứng được mục tiêu giáo dục mầm non, nâng cao được chất lượng và uy tín chung của nhà trường trong xã hội.