Một số nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non

Bài viết tổng hợp những kinh nghiệm có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non từ những nghiên cứu của các tác giả ở một số quốc gia trên thế giới. Bài viết đề xuất một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục nhằm phát huy ưu thế của công nghệ thông tin, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại cho trẻ trong kỉ nguyên số này.