Mô đun: GVPT 02 - Xây dựng phong cách của Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Mô đun gồm 2 nội dung về lý thuyết và nội dung thực hành. Trong đó nội dung lý thuyết nhằm đánh giá thông qua hệ thống trắc nghiệm khách quan: tối thiểu 05 câu hoặc trắc nghiệm tự luận: 02 câu; nội dung thực hành nhằm đánh giá bằng 01 bài thu hoạch (tối thiểu 01 câu).