Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp thương mại (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại, dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại, bán hàng và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.