Giáo trình Photoshop căn bản

Giáo trình Photoshop căn bản

Tóm tắt nội dung
A. M c đích: H c viên sau khi hoàn thành khóa h c có đ kh năng và đ t tin đ làm vi c t i m t studio nh. B. N i dung: Gi i thi u sơ lư c v PTS, giao di n (s p x p giao di n), thao tác cơ b n: Open – save (đ nh d ng), zoom, dùng phím t t thư ng dùng,… (10 phút) 1. C t ghép: (3 – 5 bu i) - Tăng d n k năng: C t ghép đơn gi n, C t ghép b ng Extract, C t ghép b ng Mask. - Công c s d ng: Move Tool, Magic Wand Tool (W), Pen Tool, Foreground Color, Background Color, Marquee Tools, Polygonal Lasso Tools, Filter Extract 2. Ph c ch nh cơ b n: (2 – 3 bu i) - Bài t p: Old Image.jpg, Ranch House.jpg trong C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Samples) - Công c : + Clone Satmp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool, nói thêm Spot Healing Brush Tool (n u dùng CS2). + Dodge Tool & Burn Tool (nói thêm n u dư th i gian) - K t h p b l c Dust & Scratches (cho RanchHouse) - Gi i thi u v action dùng ph c ch