Giáo trình Giáo dục học đại cương

Giáo dục học đại cương là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. Học phần này cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của giáo dục học, sự hình thành và phát triển nhân cách, mục đích, nhiệm vụ, nguyên lí và hệ thống giáo dục quốc dân; trên cơ sở đó hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích những hiện tượng xảy ra trong dạy học, giáo dục một cách khoa học. Từ đó, hình thành ý thức coi trọng vai trò của giáo dục đối với quá trình đào tạo giáo viên; tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách người giáo viên trong tương lai. Để phục vụ hoạt động dạy học học phần này có hiệu quả, chúng tôi biên soạn giáo trình Giáo dục học đại cương.