Ebook Trên đỉnh Trường Sơn kể truyện Kiều: Phần 2

Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyện Kiều có mấy chữ “Khi", đố Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, sóng êm Phúc Kiến, lửa tàn Chiết Giang, mai sau dù có bao giờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.