Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 của ebook "Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm", phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung: Thiết kế xấp xỉ bậc nhất, thiết kế xấp xỉ bậc hai, thiết kế xấp xỉ bậc hai quay ngược, phân tích phương sai hồi quy bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.