Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 1

Ebook Thiết kế và phân tích thí nghiệm quy hoạch hóa thực nghiệm: Phần 1 sẽ đề cập đến các phương pháp phân tích và thiết kế thí nghiệm bao hàm cả cỡ mẫu trong mỗi phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.