Ebook Hiragana 42

Hiragana42 là một ebook của Koichi (của Tofugu) cho những người tìm kiếm để tìm hiểu làm thế nào để đọc hiragana. Sử dụng các quy tắc dễ nhớ, nó có thể tìm hiểu tất cả các hiragana trong ngày hoặc thậm chí vài giờ (một người gửi qua email cho chúng tôi nói rằng ông đã mất 30 phút để có thể đọc tất cả mọi thứ!). Vì hầu hết các nguồn tài nguyên Nhật Bản yêu cầu bạn phải biết ít nhất hiragana, bạn sẽ được mở cửa cho tất cả các loại sách khác mà bạn không bao giờ có thể sử dụng trước đó. Mục đích Hiragana42 là để giúp bạn có được đến thời điểm này rất nhanh chóng mà không bị mất chất lượng.