Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2 - Nguyễn Văn Ngọc

"Ebook Bình định chân truyền (Tập 2): Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung của bài võ "Thảo bộ tứ hải" bao gồm:Tả hữu thiết, trảo dương nai, ngũ thống khước liên Quan Âm đồng tử, thiết đảo mã phục hổ triển thân, hạc cấp xả thân liên hoàn phóng tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của Ebook.