Chuyên đề 8: Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trung học cơ sở

Chuyên đề "Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trung học cơ sở" trình bày một số vấn đề cơ bản về kiểm tra, đánh giá, kĩ năng và một số biểu hiện của năng lực, phẩm chất theo mục tiêu giáo dục.