Chuyên đề 4: Các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

Chuyên đề "Các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở" trình bày về các kĩ năng cần có của người giáo viên trong thời đại hiện nay để có thể đào tạo ra những người, bao gồm kĩ năng tự học, kĩ năng diễn giảng, kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm.