Chương IV: Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ

TTBS tài liệu là quá trình thực hiện các biện
pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và
thành phần tài liệuthuộc lưu trữ cơ quan
và PLTQG để từ đó lựa chọn và chuyển giao
TL vào các kho lưu trữ theo quy định của Nhà
nước.